Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Natura 2000

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 gebieden. Deze gebieden liggen zowel op het land als op zee. De meeste gebieden zijn inmiddels definitief aangewezen. De aanwijzingsbesluiten, kaarten en beheerplannen én de achtergronddocumenten waar deze documenten op gebaseerd zijn, zijn vanaf deze website te downloaden.

Indeling van de website
Meer informatie over de procedures en inspraakmogelijkheden van de aanwijzing van Natura 2000-gebieden, de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en over vergunningverlening in en nabij Natura 2000-gebieden is te vinden via het linker menu.

Informatie over habitattypen en soorten waarvoor de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, is in het linker menu te vinden onder profielen.

Alle informatie over de Natura 2000-gebieden per provincie is te vinden onder Natura 2000-gebieden in het linker menu.

Heeft u nog vragen over Natura 2000, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier. Voor specifieke vragen over de gebieden kunt u contact opnemen met de “voortouwnemer” van het gebied. Meestal is dit de betreffende provincie, in geval van rijkswateren is het rijkswaterstaat, zie bijvoorbeeld in de map “beheerplan” van het gebied.

Hieronder kunt u met de kaartmachine het gebied waarover u informatie zoekt op kaart vinden. Verder kunt u in het zoekvenster (een deel van) de naam van het gebied, het habitattype of de soort opgeven waarover u de beschikbare informatie wilt raadplegen.

Natura2000