Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Natura 2000

De Europese Unie (EU) wil de biodiversiteit in Europa beschermen met Natura 2000. Om de natuur in Europa als geheel te beschermen en te ontwikkelen, werken de lidstaten samen aan Natura 2000. De Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 gebieden. Deze gebieden liggen zowel op het land als op zee. De aanwijzingsbesluiten, kaarten en beheerplannen én de achtergronddocumenten waar deze documenten op gebaseerd zijn, zijn vanaf deze website te downloaden. Alle informatie over de Natura 2000-gebieden is te vinden onder Natura 2000-gebieden in het linker menu. Informatie over de procedure is te vinden onder Procedure.

Informatie over habitattypen en natuurtypen waarvoor de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, is in het linkermenu te vinden onder Habitattypen. Onder Natura 2000-soorten is informatie ondergebracht over de formele status van soorten die in Nederland in het wild voorkomen of voor zouden kunnen komen. De Effectindicator geeft een indicatie van de gevoeligheid van tal van soorten en habitattypen voor verschillende vormen van verstoring.

Hieronder kunt u met de kaartmachine het gebied waarover u informatie zoekt op kaart vinden. Verder kunt u in het zoekvenster (een deel van) de naam van het gebied, het habitattype of de soort opgeven waarover u de beschikbare informatie wilt raadplegen.

Natura2000