Waternood

Hydrologische randvoorwaarden natuur

online site builder
In de applicatie ‘Hydrologische randvoorwaarden natuur’ kan worden nagezocht welke eisen bepaalde typen natuur stellen aan de waterhuishouding. In deze eerste versie is alleen gekeken naar land-natuur, en is alleen rekening gehouden met de eisen die de planten stellen aan de waterhuishouding. In de toekomst is het de bedoeling dat ook rekening wordt gehouden met de eisen die dieren stellen (bijvoorbeeld weidevogels), en dat ook voor aquatische doeltypen als sloten, vennen en beken de hydrologische randvoorwaarden worden aangegeven.
De applicatie is door WENR ontwikkeld als onderdeel van het STOWA-project ‘OGOR-natuur en Functie-afweging’. In dat project is een methode ontwikkeld om op basis van de hydrologische randvoorwaarden per natuurdoeltype na te gaan in hoeverre de waterhuishouding voldoet aan de eisen van dat type. Voor een uitgebreidere beschrijving en de theoretische onderbouwing wordt verwezen naar het rapport ‘Doelrealisatie Natuur’ (Runhaar e.a. 2002).

Downloads

- Waternood 3.0.4

Hierboven kan het installatiebestand (SetupWaternood3.exe) van de applicatie 'Waternood - hydrologische randvoorwaarden natuur' worden gedownload. 

Kies altijd voor een optie waarbij het bestand NIET wordt geopend, maar wordt opgeslagen. Nadat het installatiebestand op uw computer is geplaatst kan de feitelijke installatie van de applicatie plaatsvinden door het uitvoeren van SetupWaternood3.exe. 

Volledige installatie (een oudere versie van Waternood moet eerst worden gedeinstalleerd 

Handleiding

De handleiding wordt met de installatie meegenomen en geplaatst in de directory waar u de applicatie installeert, maar kan ook geraadpleegd worden door op onderstaande hyperlink te klikken.

Handleiding Waternood

html5 templates
Waternood is onderdeel van de SynBioSys familie, applicaties voor vegetatieonderzoek
.