Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

De maatregelenindicator soorten

1. Wat is de maatregelindicator soorten?

De maatregelindicator ‘soorten’ is een internetapplicatie en dient als hulpmiddel voor initiatiefnemers en vergunningverleners die te maken hebben met activiteiten in of nabij leefgebieden van dier- en plantensoorten die zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. De maatregelindicator beschrijft standaardmaatregelen die schadelijke effecten op beschermde soorten kunnen voorkomen of verminderen van activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning of watervergunning is vereist. Dit doet zij voor een selectie van 34 soorten die zijn aangewezen als beschermde inheemse dier- en plantensoort onder de Flora- en faunawet. Deze soorten zijn het meest in het geding bij deze activiteiten. De maatregelen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de informatie uit de soortenstandaards of aanvullende informatie geleverd door ecologische experts.

2. Voor wie is de maatregelindicator soorten bedoeld?

De maatregelenindicator is een hulpmiddel voor aanvragers van een vergunning of ontheffing voor de onderbouwing van hun aanvraag en voor overheden die adviseren over een dergelijke aanvraag. Het gaat om:

  • initiatiefnemers van een activiteit waar een omgevingsvergunning voor is vereist en waarvoor een natuurtoets op grond van de Flora- en faunawet aan de orde is. De natuurtoets kan als onderdeel van omgevingsvergunning worden uitgevoerd of in het kader van een apart aangevraagde ontheffing op grond van de Flora- en faunawet;
  • initiatiefnemers van een activiteit waar een watervergunning op grond van de Waterwet voor is vereist en waar een natuurtoets aan de orde is, in de vorm van een apart aan te vragen ontheffing op grond van de Flora- en faunawet;
  • het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning (het WABO-loket van de gemeenten), indien de natuurtoets op grond van de Flora- en faunawet deel uitmaakt van de omgevingsvergunning;
  • het bevoegd gezag voor de ontheffing van de Flora- en faunawet (Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken), indien de natuurtoets op grond van de Flora- en faunawet geen deel uitmaakt van de omgevingsvergunning.

3. Waarvoor kunt u de maatregelindicator soorten gebruiken?

De maatregelindicator soorten is een hulpmiddel voor initiatiefnemers (bedrijven, particulieren en overheden) en het bevoegde overheidsgezag voor de verlening van de omgevingsvergunning of de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet. In de Routeplanner wordt de procedure beschreven als de natuurtoets onderdeel is van de WABO-procedure.

Initiatiefnemers kunnen de maatregelindicator gebruiken om snel een eerste inzicht te krijgen in de mogelijke maatregelen, die deze (negatieve) effecten van de activiteit kunnen voorkomen of verminderen. Voor initiatieven van grotere omvang is meestal vervolgonderzoek nodig om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is en welke maatregelen moeten worden genomen.

Het bevoegde gezag voor de verlening van de vergunning of de ontheffing kan de maatregelindicator gebruiken om initiatiefnemers in een vooroverleg te helpen bij het verkrijgen van inzicht in te nemen maatregelen om effecten te voorkomen of te verminderen.

4. Waarvoor kunt u de maatregelindicator soorten niet gebruiken?

De maatregelindicator soorten is een hulpmiddel voor de aanvraag van een vergunning of ontheffing en geeft een indicatie van maatregelen die mogelijk kunnen worden genomen. Deze informatie is generiek van aard en het is de verantwoordelijkheid van aanvrager hoe hij deze informatie gebruikt in een concreet geval.

Vaak is meer informatie nodig over de betreffende activiteit en over het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied (werklocatie), om vast te kunnen stellen welke maatregelen in een concreet geval nodig zijn. Ook de aard van de activiteit, de duur van het effect en het schaalniveau waarop de activiteit wordt uitgevoerd, zijn van invloed op de omvang van de schadelijke effecten die de activiteit kan hebben op beschermde dieren en planten.

Pas met informatie over deze factoren kan voldoende worden bepaald of de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden overtreden. Deze factoren zijn geen onderdeel van de maatregelenindicator, dus het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om deze factoren mee te wegen in zijn aanvraag en de maatregelen die hij daarin voorstelt te zullen nemen.

5. Hoe gebruikt u de maatregelenindicator soorten?

De gebruiker kiest bij de invoer een of meer soort(en) en een of meer activiteit(en) en de maatregelindicator geeft daarbij een uitvoer weer.

Invoer

  • Soort: Men kan kiezen uit een lijst van 34 meest gangbare beschermde soorten die betrokken zijn bij ontheffingsaanvragen gebaseerd op de Flora- en faunawet.
  • Activiteit: Men kan kiezen uit een lijst van activiteiten uit de omgevingsvergunning of watervergunning.

Uitvoer

  • Maatregellijst: in de resultaten wordt voor de gekozen activiteiten, per soort, een selectie van maatregelen getoond, die genomen kunnen worden om (negatieve) effecten te voorkomen of te verminderen.
  • Toelichtende maatregeltekst: indien geklikt wordt op een maatregel uit de hierboven genoemde maatregellijst verschijnt er een korte toelichting.

6. Welke gegevens zitten er in de maatregelindicator soorten?

Om welke soorten gaat het?
In de maatregelindicator zitten 34 soorten. Het gaat om die soorten waarvoor de meeste ontheffingen Flora- en faunawet worden aangevraagd en/of die het meest kwetsbaar zijn voor activiteiten. Zie hiervoor de keuze mogelijkheden in het invoerscherm van de internetapplicatie.

Om welke activiteiten gaat het?
In de effectenindicator zitten de 37 activiteiten uit de watervergunning en de 43 activiteiten uit de omgevingsvergunning. De activiteit ‘Evenementen’ is opgenomen onder ‘Overige activiteiten’. De omschrijving van deze activiteiten is identiek aan die van het Omgevingsloket online. Er is een ecologische toelichting op de activiteiten opgesteld door Alterra en beschikbaar bij de effectenindicator. Zie Effectenindicator soorten.

Om welke maatregelen gaat het?
Ten aanzien van de soorten waarvoor een soortenstandaard beschikbaar is er uit de lijst van mogelijke maatregelen een selectie gemaakt van meest toepasselijke en effectieve maatregelen. Deze selectie en de maatregelen ten aanzien van de overige soorten werden bepaald door soortexperts, veelal bij wijze van expert-inschattingen in samenspraak met deskundigen werkzaam bij Dienst Landelijk Gebied. Zie ook Soortenstandaards.

Heeft u vragen of opmerkingen?

<